Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


Rosja: obfite zbiory pszenicy obni?aj? ceny

cenyrolnicze.pl, 29.06.20


Przewidywane du?e zbiory pszenicy w Rosji maj? konsekwencje w globalnych cenach tego zbo?a.

ROSJA: OBFITE ZBIORY PSZENICY OBNI?AJ? CENY

Nowe, wy?sze prognozy

Rosja to obecnie najwi?kszy na ?wiecie eksporter pszenicy. Konkuruje z Uni? Europejsk? i Ukrain? o eksport do Afryki P??nocnej oraz na Bliski Wsch?d. Swoje zbiory rozpocznie za tydzie? lub dwa.

Pomimo suszy w niekt?rych regionach kraju, zapowiadaj? si? na znacznie wi?ksze, ni? wcze?niej to przewidywano. To zdanie wielu analityk?w.

Francuska firma analityczna Agritel podnios?a w tym tygodniu prognoz? rosyjskich zbior?w pszenicy do 77,5 miliona ton. By?by to drugi pod wzgl?dem wielko?ci zbi?r rosyjskiej pszenicy i stanowi?by wzrost o 4 % w por?wnaniu do 2019 roku.

G??wni rosyjscy analitycy podnie?li swoje prognozy zbior?w ju? kilka dni wcze?niej. R?wnie? Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa zmieni?o swoj? prognoz? zbior?w zb?? na 2020 rok.

Podobnie rosyjska firma konsultingowa IKAR niedawno zwi?kszy?a swoj? prognoz? zbior?w pszenicy w Rosji z 78,5 miliona ton do 79,5 miliona ton.

A na rosn?ce szacunki zbior?w i przewidywan? wielko?? eksportu pszenicy z Rosji reaguj? globalne ceny pszenicy.

W Europie notowania na rynku terminowym w poniedzia?ek dla nowych zbior?w pszenicy spad?y do ??178,50 euro za ton?. W rosyjskich portach eksportowych ceny pszenicy spad?y ostatnio o oko?o 5 dolar?w ameryka?skich za ton? i wynosz? obecnie oko?o 200 dolar?w za ton?.

Obfita pszenica ozima

Jak t?umaczy firma Agritel, pomimo wiosennej suszy i niemal bez?nie?nej zimy, potencja? dla zbior?w pszenicy ozimej w Rosji jest w tym roku znacznie wy?szy ni? w poprzednim.

Agritel przewiduje ?redni? wydajno?? pszenicy ozimej na poziomie 3,55 ton na hektar, co stanowi spadek o 1,6 procent w por?wnaniu z pi?cioletni? ?redni?. Spadek ten jest jednak r?wnowa?ony przez wzrost powierzchni zbior?w.

Powierzchnia upraw pszenicy ozimej wynosi obecnie 15,6 mln hektar?w, a wi?c o oko?o 200 000 hektar?w wi?cej ni? w roku poprzednim.

Analitycy Agritel szacuj?, ?e rosyjska produkcja pszenicy ozimej wyniesie 56,8 mln ton, co stanowi wzrost o 8 procent w por?wnaniu z rokiem poprzednim (52,5 mln ton).

Departament Rolnictwa Stan?w Zjednoczonych (USDA) prognozuje nieco wy?sze plony – wydajno?? 3,65 t / ha oraz wielko?? zbior?w - 57 milion?w ton.

Niepewna pszenica jara

Prognozy dotycz?ce pszenicy jarej s? nieco bardzie niepewne.

W przypadku pszenicy jarej Agritel spodziewa si? wydajno?ci wynosz?cej 1,72 tony na hektar. By?oby to o 3 procent mniej ni? w roku poprzednim.

Ca?kowite zbiory maj? wynie?? 20,7 mln ton pszenicy jarej, co stanowi?oby spadek o 1,9 procent w por?wnaniu do 2019 r. (21,1 mln ton).

USDA natomiast oszacuje zbiory pszenicy jarej na 20 milion?w ton.

Prognozy te s? jednak nadal wci?? niepewne i rozja?ni? si? w najbli?szych tygodniach.

https://cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/19792-rosja-obfite-zbiory-pszenicy-obnizaja-cenyAll viewing: 102
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2021  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea