Main page   About us  |  Our news  |   Our services  |  Contacts
Main page Ikar.ru guide Feedback RSS       In Russian

GRAIN | FLOUR | CEREALS | SUGAR | OILSEEDS | FEEDSTUFFS & INGREDIENTS | MEAT | DAIRY
Search:  


ANALYTICS & NEWS

   IKAR in Mass Media
   Market prices
   Graphically speaking
   Market studies
   Exhibitions
   Partners
   Investment


WORK IN AGRICULTURE

   Vacancies
   Resume


   About us
   Our news
   Our services
   Contacts

IKAR in Mass and Industry Media


ZBIORY ZB?? W ROSJI MOG? NIE BY? TAK DOBRE, JAK OCZEKIWANO

cenyrolnicze.pl, 06.06.19


Ze wzgl?du na brak opad?w i such? pogod? w wielu regionach Rosji, Sovecon zmniejszy? wcze?niejsz? prognoz? zbior?w zb?? z 129,1 mln do 127,2 mln ton, a pszenicy z 83,4 mln do 82,6 mln ton. Wed?ug analityk?w ilo?? opad?w w drugiej po?owie maja w niekt?rych cz??ciach europejskiej Rosji okaza?a si? ni?sza ni? wieloletnia ?rednia, a w regionie Wo?gi i cz??ci po?udniowych region?w rezerwy wilgoci r?wnie? pozostaj? poni?ej ?redniej. Inni analitycy pozostawiaj? na razie swoje prognozy zbior?w na niezmienionym poziomie.

ZBIORY ZB?? W ROSJI MOG? NIE BY? TAK DOBRE, JAK OCZEKIWANO

Szef centrum analitycznego Rusagrotrans, Igor Pavensky, potwierdza, ?e w regionie Wo?gi brakuje opad?w, z wyj?tkiem regionu Wo?gogradu i regionu Orenburg, a suche warunki pogodowe panuj? te? na terytorium Stawropolu. Analityk zauwa?a jednak, ?e pszenica ozima na po?udniu ju? si? uformowa?a i w znacznym stopniu nie powinno to wp?yn?? na wydajno??. Rusagrotrans oczekuje zbior?w zb?? w 2019 r. Na poziomie 126 mln ton, w tym pszenicy - 80,8 mln ton.

Dyrektor „Prozerna” Vladimir Petrichenko twierdzi, ?e nie zamierza obni?a? prognozy zbior?w. Obecnie firma szacuje zbiory zb?? w 2019 r. na 130,8 mln ton, a pszenicy na 82,3 mln ton.

Tak?e Instytut Bada? Rynku Rolnego (IKAR) utrzymuje dotychczasow? prognoz? zbior?w zb?? w Rosji w 2019 r. na poziomie 126,7 mln ton, w tym 81 mln ton pszenicy. Wed?ug IKAR ryzyko braku opad?w i suchej pogody w wielu regionach zosta?o uwzgl?dnione w ocenie z wyprzedzeniem.

Dla przypomnienia, w 2018 roku Rosja wyprodukowa?a 71,7 mln ton pszenicy, a rekord z 2017 roku to: 85,2 mln ton (dane USDA). W tym roku USDA oczekuje zbior?w na poziomie 77 mln ton, a IGC 77,1 mln ton.

Rosja jest drugim po UE producentem, ale pierwszym eksporterem pszenicy na ?wiecie, st?d sytuacja w tym kraju ma olbrzymie znaczenie dla kszta?towania ?wiatowych cen tego zbo?a.

https://cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/zboza/15986-zbiory-zboz-w-rosji-moga-nie-byc-tak-dobre-jak-oczekiwanoAll viewing: 111
Discuss

Where The Margin Is
Annual Conference Agribusiness
media feedback

IKAR is a member of International research project Agri Benchmark from May 2010

Agri Benchmark

Putin Is Growing Organic Power One T-34 Tank-Tomato at a TimeGrain | Cereals | Sugar | Oilseeds | Feedstuffs & Ingredients | Meat | Dairy


IKAR. Institute for Agricultural Market Studies. www.IKAR.ru

© 2002-2020  
IKAR. Institute for Agricultural Market Studies
24, Ryazansky str., off. 604, Moscow, Russia
Tel/Fax: +7 (495) 232-9007 | www@ikar.ru |  Feedback

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Google translate: Google translate: Russian Google translate: German Google translate: French Google translate: Italian Google translate: Portuguese Google translate: Spanish Google translate: Turkish Google translate: Lithuanian Google translate: Chinese Google translate: Korea